Ζορμπά Παρασκευή (Βούλα)

MSC ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π

MSc Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π – Δομοστατικός Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης στην Διαχείριση Τεχνικών Έργων. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων. Προϊσταμένη Τμήματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τον «Πράσινο Αθλητισμό» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέλος της Ειδικής Επιτροπής Κλήρωσης των Διαγωνισμών της ΟΠΑΠ Α.Ε. Πρώην μέλος στο Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξηςως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Πρώην Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Αγίας Παρασκευής.